Kolposkopia poeas tehotenstva

Member XXLMember XXL Prírodný stimulátor penisu a mužská sexuálna funkcia pre lepší sex

Colposcope je spoloènos» s optickým zariadením pou¾ívaným pri colposkopickom vy¹etrení, ktoré spoèíva v pozorovaní povrchu maternice, spodnej èasti jej kanála a po¹vy a vulvy. Bohu¾iaµ, v minulom storoèí bola kolposkopia obvykle podhodnotená a pova¾ovaná za jemnú a jemnú, ale zatiaµ nezaujatú. V dne¹nej dobe v¹ak mo¾no poveda» radikálnu zmenu pozície týkajúcej sa kolposkopického vy¹etrenia, ktoré sa zvý¹ilo v dôsledku mo¾nosti nebývalého zvý¹enia hodnotenia patológie krèka maternice.Kolposkopia umo¾òuje okam¾ite identifikova» gynekologické anomálie a robi» vhodné rozhodnutia o terapii. Kolposkopia umo¾òuje identifikova» predklinické formy rakoviny krèka maternice, zatiaµ èo posledný ¹tádiový test znamená celkovú lieèbu rakoviny. Len èo sa hovorí, profesionálny kolposkop umo¾òuje nielen pasívne pozorovanie, ale aj diagnózu krèka maternice pre predpokladané neoplastické zmeny. Kolposkopické vy¹etrenie umo¾òuje presne rozpozna» záva¾nos» erózie a posúdi», èi ide o zmenu, ktorá je skutoène ¹kodlivá pre zdravie ¾eny.©pecialista, ktorý pou¾íva kolposkop, mô¾e tie¾ vykona» vulvoskopiu, t.j. vizuálnu kontrolu vonkaj¹ích pohlavných orgánov. Moderná metóda pou¾ívaná v kolposkopoch prakticky eliminovala problém nepohodlia u pacientov podstupujúcich kolposkopiu. Sofistikovaná elektronika pou¾ívaná v moderných optických prístrojoch a pantografoch dosahujúca presné, mnohostranné pohyby vykonávala kolposkopové testy hladké a silné, èo eliminuje v¹etky predchádzajúce nepríjemnosti. Navy¹e, väè¹ina dne¹ných kolposkopov mô¾e by» a usporiadaná v digitálnej bunke, aby dokumentovala priebeh ¹túdia alebo vyu¾itie digitálnej archivácie na elektronických médiách.