Julienne slicer

612p Magic Slicer je výkonný tanier na rezanie v¹etkých druhov jedál. Je u¾itoèná ako na výrobu mäkkých výrobkov, ako je niektorá zelenina, aj pre niektoré podobné syry. Dobrý tovar a jemné spracovanie zabezpeèuje veµkú a jednoduchú prevádzku. Kon¹trukcia stroja umo¾òuje jej prehµadnos» a dosiahnutie v¹etkých hygienických odporúèaní. Samotná slu¾ba je automatická a bez problémov, vïaka èomu mô¾e by» nový zamestnanec rýchlo pou¾itý v posledných povinnostiach.

Technické parametre 612p magického krájaèa sú:- rozmery 635 x 500 x 495 mm- trieda ochrany je IP33- hmotnos» zariadenia 39 kg- hrúbka rezu od 0 do 28 mm- kàmna tabuµka s rozmermi 300 x 250 mm- 250 W výkon motora- då¾ka èepele no¾a 300 mm

Krájaè je vyrobený v dvoch verziách.©tandardná verzia je vybavená ¹tartovacími tlaèidlami a automatickým mechanizmom na vypnutie no¾a v prípade problémov so sie»ovým napätím v kon¹trukcii.Krájaè máp má ochranu proti náhodnému zapnutiu. Snímaè v miske detekuje nesprávnu in¹taláciu krytu no¾a. Vïaka tomu nedochádza k ¾iadnemu ïal¹iemu zapnutiu, èím sa chráni obsluha.Denná údr¾ba nie je zlo¾itá a praktická na vytvorenie v krátkom èase. Ihneï po ukonèení práce dôkladne vyèistite prístroj od trosiek, ako je tuk alebo omrvinky. Ka¾dý prvok ako zásobník, kryt no¾ov je mo¾né rýchlo odstráni» a nie je potrebné pou¾íva» ¾iadne zariadenia na posledný.Krájaè bude tie¾ pracova» v krat¹ích skladoch, rovnako ako stredne veµké podniky, kde je spracovanie tovaru na nízkej úrovni.Cena 612p magického krájaèa je zhruba 4500 PLN brutto.Krájaè a náhradné diely sú viditeµné za nízke ceny. Zariadenie je vybavené mnohými prvkami, ktoré je mo¾né vymeni» v prípade po¹kodenia alebo poruchy.Tým sa zní¾ia dlhodobé prevádzkové náklady modelu.