It spoloenos cieszyn

Comarch je kompletná spoloènos», ktorá ponúka optimálne obchodné rie¹enia pre takmer v¹etky predajne rôznych veµkostí. Spoloènos» sa ¹pecializuje na poèítaèový softvér, ktorý je napriek svojej najvy¹¹ej situácii neustále dopåòaný a vyhovuje potrebám najchudobnej¹ích zákazníkov. Inovácia rie¹ení a neustále sa roz¹irujúce spektrum jeho úèinkov sú len hlavnými znakmi znaèky Comarch.

Partnermi Comarchu sú autorizovaní programoví distribútori, teda spoloènosti v oblasti informaèných technológií, najèastej¹ie na báze outsourcingu. Ak teda prevádzkujeme stredne veµkú spoloènos» a neprejdeme IT zdrojmi, stojí za to konzultova» jednu IT osobu, ktorá pracuje s Comarchom. Vïaka prítomnosti v poµskej spoloènosti budú profesionálne implementované s najnov¹ími rie¹eniami týkajúcimi sa softvéru pre spoloènos». Takýto softvér, ktorý je samozrejme urèený pre rôzne oddelenia v in¹titúcii a uµahèuje rôzne veci, je mimoriadne aktuálny a je tie¾ lep¹ie riadi» spoloènos».

Catch Me, Patch Me!Catch Me, Patch Me! Inovatívny spôsob, ako schudnúť

Ak uva¾ujeme o vstupe do súkromného mena inovatívnej¹ích IT rie¹ení, ktoré prechádzajú a¾ do konca, aby sa zvý¹ila efektivita fungovania v podniku, uva¾ujme o implementácii nového softvéru v spolupráci s urèitým distribútorom Comarch. Akákoµvek zmena charakteru podnikového softvéru vy¾aduje non-náhodné rozhodnutie - diktované skutoènými potrebami zmeny a zavedením energie do podnikania spoloènosti. Musí by» tie¾ zodpovedný a motivovaný skúsenos»ami nových zákazníkov, ktorí pou¾ívali softvér Comarch, a na svojich podmienkach dobre fungoval. Spoloènos» Comarch vynakladá maximálne úsilie na uvedenie produktov, ktoré sú maximálne prispôsobené va¹im potrebám.