In vitro dlhy protokol

In vitro oplodnenie poèíta s pripojením vajíèka a spermií mimo tela ¾eny. Pri terapii in vitro mô¾u pou¾íva» pár, ktoré sú zosobárané alebo vlepené do neformálnych klubov.Indikácie in vitro sú:1. zní¾enie parametrov spermií (bez ohµadu na dôvod,2. neschopnos» indukova» ovuláciu,3. ob¹trukcia vajíèkovodov,4. endometrióza,5. zlyhanie pri pou¾ití rôznych foriem asistovanej reprodukcie,6. Neschopnos» urèi» príèiny neplodnosti.Jednou z najµah¹ích kliniky neplodnosti v Poµsku je in vitro krakowská klinika.Postup lieèby je rozdelený do niekoµkých etáp.Prvá náv¹teva je záväzný pre oboch partnerov, mali by ste vykona» úplné lekárske záznamy o lieèbe neplodnosti. Na takejto náv¹teve je postavený lekársky dotazník a prieskum o ¾enách. Mu¾ dostane odporúèanie pre podrobné vyhµadávanie.Pri následných náv¹tevách sa lekár rozhodne pre metódu in vitro fertilizácie na platforme výsledkov výskumu. Ak chce túto vec, po¾iada o ïal¹ie podrobné otázky.Nasledujúca osoba musí podstúpi» hormonálnu stimuláciu. Kon¹trukcia tohto je nárast poètu dospelých oocytov. Doktor objednáva ultrazvuk a pokusy, preto¾e tieto produkty urèujú dátum zberu oocytov na oplodnenie in vitro.V stanovenom termíne je pacient umiestnený na klinike kvôli nedostatku. ®ije v blízkosti momentu pod anestéziou. A partner stále hlási kliniku v mieste umiestnenia spermií do veµmi pripraveného interiéru na klinike.V laboratóriu sa ¹es» zo v¹etkých zbieraných oocytov týka spermií. Týmto spôsobom sa vytvárajú embryá.Oplodnené oocyty sa nachádzajú v inkubátore, kde majú dobré podmienky na riadenie.Jedno alebo dve embryá sú prispôsobené na hnojenie a sú dodávané do maternicovej dutiny tak, aby tam mohli hniezdi».Pacient po oplodnení musí ís» pokojným spôsobom ¾ivota. Podáva sa viac sexuálnej abstinencie a¾ do vykonania tehotenských testov. Po 12 dòoch pacient komunikuje s klinikou v testovacom zariadení, ktoré urèuje hladinu HCG, ktorá potvrdzuje tehotenstvo.