Hry pre obchodne riadenie pre dieveata

Symphony Sage je integrovaný balík, ktorý podporuje beh v prenosných aj malých podnikoch. Tento systém komplexne podporuje ka¾dodenné riadenie podniku, najmä v oblasti evidencie a obsluhy obchodných podujatí. Poskytuje vám konkrétne informácie, ktoré sú dôle¾ité pri rozhodovaní.

Softvér podporuje èinnos» spoloènosti na oddeleniach financií a úètovníctva, µudských zdrojov, miezd a predaja. Je to veµmi flexibilná kamera, ktorá vám dáva mo¾nos» meni» základné nastavenia (napr. Firemné oddelenia, ID úètovných plánov a vytvára» si vlastné dokumenty, fotografie a reporty. Vnútorný jazyk správ to umo¾ní. Vïaka programu je mo¾né vykonáva» záznamy o viacerých menách.Program je veµmi automatizovaný prvok - v¹etky reporty a výpisy sú generované prakticky pomocou jedného kµúèa. Údaje mô¾u by» tie¾ jasne prenesené do programu Financie a úètovníctvo. On prichádza v dobrom stave na uzdravenie a urýchlenie práce, informácie, ktoré sa do nej vlo¾ili a ulo¾ili neskôr, mnohokrát.Tento program vám tie¾ pomô¾e získa» v¹etky potrebné informácie - má rozsiahlu mo¾nos» filtrovania, triedenie databázy. Roz¹írené vykazovanie si vy¾iada podrobné posúdenie ekonomickej situácie spoloènosti. Jednoduchos» prevádzky nie je bez miesta. Príruèka pripravená ¹peciálne pre klientov priamo vysvetµuje pravidlá jej hry, dodatoène zabudované do katalógu help desk, ktorý mô¾e by» kedykoµvek pou¾itý. Program zabezpeèuje úplnú bezpeènos» práce - kontroluje správnos» èinností, organizácie a èasto pripomína potrebu vyhotovenia kópie. Nie je to ¹anca pre neoprávnené osoby, aby sa dostali k databáze ak poslednej neoprávnenej osobe. Mo¾né stojany vïaka ¹peciálnemu systému hesiel.Za zmienku stojí aj to, ¾e Symphony Sage je prvok neustále aktualizovaný a formovaný v ¹túdiu nových predpisov (u¾ívatelia dostávajú automatické aktualizácie.