Heslo zakaznickeho servisu

Jar sa spája. Potom je to obdobie zvinutia rukávov a práce v druhých hoteloch, prímorských letoviskách a gastronomických kluboch. Ka¾dý z nás si je vedomý skutoènosti, ¾e v súèasnej dobe je najdôle¾itej¹ia úcta k príjemcovi, a to, èo sa v òom deje a na jeho obrátku. To je dôvod, preèo musíme robi» v¹etko v blízkej moci, aby boli starí zamestnanci, ktorí nás nav¹tívia, 100% ¹»astní.

Preèo? Preto, preto¾e spokojný èlovek je istotou jeho návratu k nám, rovnako ako podporova» nás k na¹im priateµom. Vèera v¹ak nie je známe, ¾e propagácia je pákou obchodu a pomoci. Preto by sa klient, ktorý sa k nám chce vráti», rád so slu¾bami tu spokojil. Vo finále nás toto zaujíma. Preto sa musíte dosta» na miesto a otvori» nové programy v akcii. Od zaèiatku by sme sa mali zamera» na vybavenie kuchyne. Moderné gastronomické vybavenie je zárukou rýchleho jedla, dobrej práce a tým aj spokojného pou¾ívateµa s úzkym servisom a správnym kàmením. Neuvádzajme, ¾e nové pokrmy v gastronómii nie sú potrebné. Kúpa profesionálneho stravovacieho zariadenia v be¾ných obdobiach je dôvodom ka¾dého miesta, ktoré vykonáva jednotlivé èinnosti vá¾ne. Ako nový zákazník nestaèí jes» bravèovú kotletku s kapustou, na ktorú sa musí poèíta», nie je známe, koµko èasu. Ka¾dý èlovek v nových èasoch chce by» pova¾ovaný za arabského ¹ejka, teda za splnenie v¹etkých jeho rozmarov. Preèo? Preto¾e tento zamestnanec, na celý rok tvrdej práce, odlo¾il ka¾dý fond na vhodnú dvojtý¾dòovú dovolenku a chcel by aspoò v tomto èase pre neho jediného, cíti», keï niekto dôle¾itý. Aby bolo mo¾né èaka» na reklamu daného klienta, musí by» jednoducho spokojný s pobytom u nás. V modernej skutoènosti je dôle¾ité, aby sme v re¹taurácii alebo hoteli profesionálne vybavili kuchyòu. Samozrejme, pre ka¾dého podnikateµa, ktorý vykonáva stravovacie slu¾by, je posledný významný náklad, ale je to cena, ktorá nám bude po dlhom èase vrátená. Preto¾e je to otázka mieru pre blízke pohodlie a èloveka.