Hasenie po iarov pomocou filmu chomikuj

Pri pokuse o uhasenie po¾iarov sa mnohí µudia reflexívne dostanú k vode. K dispozícii je tie¾ posledná najzaujímavej¹ia hasiaca látka. Av¹ak, hasièi, hasièi a ¹pecialisti na hasenie nie sú v¾dy na to. Výber hasiaceho prostriedku sa vy¾aduje od horµavého materiálu.

http://nose-correct.eu Rhino correctRhino correct - Zlepšite tvar nosa bez operácie!

Pena protipo¾iarnaPri po¾iari horµavých kvapalín, ako je benzín alebo alkohol, sa okrem iného spája pena. Pena sa nesmie pou¾i» na hasenie horµavých alkalických kovov alebo elektrických in¹talácií a v¹etko, èo hovorí vodou. Hasiace prá¹ky zo série majú naj¹ir¹ie vyu¾itie.V súvislosti s ich zlo¾ením je mo¾né ich vyòa» tak, aby zhasli takmer v¹etky horiace materiály. Hasiace plyny, z ktorých najèastej¹ie je oxid uhlièitý, sú úèinné pri hasení po¾iarov uhlia, koksu a síry a kovov, ako draslíka, sodíka, vápnika, ¾eleza a zinku. A voda dokonale plní svoj jednoduchý význam, pokiaµ ide o styk s horiacimi organickými pevnými látkami, keï sa ako dôkaz pou¾íva drevo, papier, uhlie a slama.

Parné hasenie alebo para ako metóda haseniaPodobná ¾ivotnos» ako voda je parou ako metóda hasenia. Mô¾e by» pou¾itý v prípadoch spaµovania týchto jediných materiálov. Hlavný rozdiel medzi parou a vodou je posledný, ¾e voda mô¾e by» pou¾itá vo voµnom priestore a para len v uzavretých miestnostiach s kapacitou nepresahujúcou 500 metrov ¹tvorcových. V kompletnej¹ích apartmánoch sa zdá, ¾e fungovanie páru je neúèinné. Na úèinné vyháòanie po¾iarov je potrebné nielen pozna» hasiace prostriedky vhodné pre nové látky, ale aj pravidlá ich pou¾itia a smeru v oblasti po¾iaru.