H m finanena sprava

Zmeny v uznesení o DPH platné od 1. januára 2015 spôsobili, ¾e daòové registraèné pokladne sa obhajujú ako povinný prvok tvoriaci platformu na vysporiadanie operácií. Koniec koncov, nie v¹etci µudia, ktorí riadia obchodnú kampaò, musia by» tieto sumy.

Prepustenie z úèelu dr¾by pokladniceRegistraèné pokladne nie sú potrebné pre osoby, ktorých roèný obrat nepresahuje 20 000 PLN, zatiaµ èo povinnos» ma» registraèný poklad sa vz»ahuje iba na spoloènosti, ktoré predávajú tovar na prácu finanèných osôb a poµnohospodárov. Súèasne spoloènosti, ktoré zaoberajú úèelom vykonávania zúètovania pomocou registraèných pokladníc, musia zaregistrova» ka¾dú transakciu, ktorú získali po zakúpení pokladnice. A spoloènosti, ktoré prekroèili svoje nákupy vo vý¹ke 20 000 zlotých roène, by mali zaèa» zaznamenáva» príjmy pomocou registraènej pokladnice po 2 mesiacoch, poènúc dòom, keï prekroèili uvedený limit. Registraèné pokladne nemusia a musia by» spoloènos»ami poskytujúcimi vzdelávacie, finanèné, pois»ovacie a telekomunikaèné slu¾by.Úµavu na nákup hotovostiNákup v hotovosti bude stá» niekoµko sto zlatých, ale podnikateµ, ktorý nakupuje na pokladnicu, mô¾u èaka» na prevádzku a¾ do vý¹ky 90% z kúpnej ceny, hodnota odpoètu nesmie prekroèi» 700 zlotých. Vyhra» takú zrá¾ku, podnikateµ, ktorý si kúpil pokladnicu, musí prejs» jednoduchý daòový úrad písomné vyhlásenie o ¾nú peniaze pred tým, ne¾ zaène s pou¾ívaním reálne indikácie, pokiaµ ide o vyu¾ívanie finanèných prostriedkov zo skutoènosti, ¾e nákup hotovosti a osvedèení o po¾iadavkách prevádzky do záznamového zariadenia spolu s daòovým zákonom o DPH. Oslobodený od dovozného cla na nákup hotovosti v¹ak dôle¾ité prís» v èase poskytnutia peòazí nie je obsluhovaný. Podµa zákona by mali by» tr¾by Záznamové zariadenia opravi» aspoò raz za 25 mesiacov v ¹pecializovaných slu¾ieb.Je to pokladòa v kombinácii so záväzkom uchováva» kópie vydaných potvrdení (na 2 roky a denných, tý¾denných a mesaèných správ (na 5 rokov od konca úètovného roka, v ktorom boli vydané. Pokladník je samozrejme povinný vyda» pôvodné potvrdenia zákazníkom.