Gynekologicke vy etrenie tm

Kolposkopia je urèitý gynekologický diagnostický test. Kolposkopy sú zariadenia pou¾ívané gynekológmi poèas ¹túdia - endoskopy s mo¾nos»ou viacnásobného zväè¹enia obrazu. ©túdia prebieha v ambulantnom prostredí.

http://mkcafesailingteam.pl/jinx-formula.eu/sk/

Kolposkopy nemusia by» pripravené na ¹peciálne potreby. Odporúèa sa ma» sexuálnu abstinenciu niekoµko dní predtým. Poèas mesaèného krvácania ho nevykonávajte presne. Samotná otázka nie je temná a je dôle¾ité ís» aj na tehotné ¾eny.Kolposkopia sa najèastej¹ie vykonáva, keï cytologia dáva výsledky nejednoznaène. Táto ¹túdia spôsobuje relatívne vèasnú diagnostiku rakoviny krèka maternice (v tzv. Predinvazívnom ¹tádiu. Ak je rakovina vo fáze vývoja, kolposkopia vám umo¾ní overi» zmeny.Kolposkopické vy¹etrenie je primárne zalo¾ené na pozorovaní vaginálnej èasti krèka maternice po jeho prezentácii v priezore. Jeho veµkos» mô¾e zahàòa» nebezpeèné zmeny, ktoré nie je mo¾né zisti» poèas rutinného testovania. Po prvé, gynekológ skúma multilamelárny plochý epitel a glandulárny epitel, najmä pri»ahuje pozornos» ich mo¾nosti. Tam, preto¾e vznikajú najnebezpeènej¹ie choroby. Neskôr sa pridá obraz a vïaka pou¾itiu zeleného filtra pozoruje subepiteliálnu sie» krvných ciev. Na jeho základe je mo¾né rozpozna» povahu zmeny. Ïal¹ím krokom ¹túdie sú kontrastné vzorky povrchu epitelu (napr. Test s Lugolovou kvapalinou a 3% kyselinou octovou.Kolposkopia, kvôli potrebnému zariadeniu, je relatívne elegantná otázka a vy¾aduje skúsenosti z tej èasti, ktorá ju robí lekárom. Stále sa vykonáva zriedkavo, aj keï èastej¹ie ako súèas» aktivít Národného fondu zdravia.