Fiskalna tlaeiareo upos

Daòové tlaèiarne sú èasto zamieòané s registraènými pokladòami a v skutoènosti ide o dve odli¹né jedlá s vlastnými schopnos»ami. Finanèné tlaèiarne sú obzvlá¹» rozsiahle pokladnice. V prípade registraèných pokladní, pokladní a predajcu sú uvedené na predaj, a ak chcete pou¾i» fi¹kálne tlaèiarne, musíte ma» poèítaè a ¹pecializovaný softvér.

Takéto tlaèiarne sú be¾ne spustené v prostredí, kde sú základy produktu dôle¾ité, v poriadku niekoµkých desiatok tisíc. Umo¾òujú, ako pokladnice, tlaè úètov a predaja. Av¹ak existujú veµké výhody fi¹kálnej tlaèiarne, ktoré vykazujú výhodu nad pokladnicami. Jednou z týchto výhod je spôsob, ako kontrolova» inventár ponúkaných produktov. Je to súèasné zariadenie, ktoré vám umo¾òuje predchádza» situácii, v ktorej sa ukladá výrobok z produktu. V takýchto systémoch je stále mo¾né vidie» propagaèné ponuky. Nielen obvyklé zni¾ovanie cien, ale schopnos» preda» viacnásobné výsledky v tmav¹om cenovom balíèku. Priamo z takýchto tlaèiarní mô¾ete vytlaèi» potvrdenia a stále faktúru s DPH.

Fiskálne tlaèiarne, ktoré majú mo¾nos» by» kópiou elektronických potvrdení, tie¾ pre¹li. Predajcovia sú povinní uchováva» potvrdenia na 5 rokov, èo sa v prípade pokladníc alebo niektorých modelov fi¹kálnych tlaèiarní pou¾íva so skladovaním tlaèených dokladov po celú dobu. Rie¹enie kombinované v poslednom úspechu je umiestnené na dvoch kotúèoch na recepcii, kde sa v èase tlaèe vytlaèia dva potvrdenia súèasne. Zavedenie elektronickej kópie umo¾òuje oveµa pohodlnej¹ie archivovanie predaja.

©ir¹ia voµnos» fi¹kálnych tlaèiarní sa vytvára s vy¹¹ou hodnotou ich nákupu. Ich slu¾ba je komplexná a nároèná vïaka profesionálnemu softvéru, povinnému poèítaèu. Uvedené argumenty mô¾u by» pre malé podniky neatraktívne alebo jednoducho nerentabilné, ale ka¾dý rozhodne, èo chcú.