Fiskalna pokladniena silesia

Poµská kuchyòa priná¹a výhodu na mäsových pokrmoch. Tak¾e zo systému, v ktorom pripravujeme hovädzie mäso, bravèové mäso a hydinu, závisí od toho, èi bude na¹a veèera úspechom alebo neúspechom.

umývanieMäso by sa malo umy» tesne pred prípravou. To sa nedá urobi», ak ju budeme da» do chladnièky, preto¾e poèas prania trpíme povrchom nebezpeèných baktérií, ktoré mô¾u urýchli» proces jeho rozkladu. Po umytí mäsa by sme mali dôkladne umy» ruky. Stojí tie¾ za to, aby sa uva¾ovalo o hygiene v prípade v¹etkých predmetov (no¾ov, rezacích dosiek, s ktorými bolo spojené surové mäso.

Rezanie a pridanieMäso by malo by» v¾dy rezané cez vlákna. Vïaka tomu bude po jeho dokonèení èistá a jemná. V¾dy by sme mali pou¾íva» ostrý nô¾ na rezanie mäsa. Dobrý zvyk je jeho ka¾dé ostrenie a oplachovanie. Vïaka tomu nebudú narezané kotlety nevzhµadné. Je to dôle¾ité najmä preto, ¾e d¾úsok pretrváva cez roztrhané hrany, tak¾e mäso stráca ¹»avnatos» a vôòu.

Najlep¹ou chu»ou je predtým marinované mäso. Marináda mô¾e by» hotová s cesnakom, olivovým olejom, rozmarínom alebo inými bylinami a korením. Aby marináda dobre absorbovala, stojí za to predtým dehydratova». Nenávratný sa potom mô¾e sta» drvièom tela. Vïaka nemu bude mäso lep¹ie vstrebáva» marinádu, ktorú usporiadame, a bude to vynikajúce.

Tepelné spracovanieMarinované mäso mô¾e by» vyprá¾ané, pra¾ené alebo dusené. Fritovanie a pitie, stojí za to pamäta», ¾e v mlad¹om ohni potom spôsobíme, tým lep¹ie. Mäso sa hromadí väè¹inou z bielkovín a tukov, èo je dôvodom, preèo je pre silnú a vysokú teplotu zµahka a zázvor. Frying je pri jednoduchej teplote spôsobí, ¾e sa roztopí v ústach. Pri peèení sa uistite, ¾e sa tekutina z èasu na èas napája. Vïaka tomu si zachová svoju ¹»avnatos» a vôòu.