Fakturaeny program pre servisnu spoloenos

Program enova bol vytvorený najmä pre spoloènosti, ktoré hovoria o ka¾dej obchodnej, servisnej a výrobnej èinnosti. Systém sa urèite pou¾íva veµmi dobre, èo má pre tento ¹tandard programov vynikajúci prínos.

Písmená od klienta mô¾u by» roz¹írené o jedineèné opisy. Veµmi významným prínosom tejto metódy je schopnos» upravova» ¹tandardné zoznamy, ktoré vám umo¾nia vymaza» nepotrebné ståpce v konkrétnom okamihu alebo prida» urèité premenné. Dáta mô¾u existova» a rýchlo filtrova» a triedi», èo zabezpeèuje zoskupovanie proti akémukoµvek parametru. Obchodný program enova má vyhµadávacie funkcie a celý poèet záznamov, ktoré sú bez námahy obmedzené na posledné, ktoré spôsobujú po¾adovaný výraz. Vlastníctvo s vkladom programu enova nevy¾aduje in¹taláciu plnej verzie balíka MS Office a metóda je významne prepojená so súèasným softvérom, vïaka èomu je mo¾né správne exportova» údaje do modelu do tabuµky MS Excel. Po úprave vybraných, ktoré sú známe v balíku balíka balíka Office, bude ich pou¾ívateµ pravdepodobne dová¾a» do obchodného programu enova. Mnoho rýchleho vyu¾itia tohto plánu je aj mo¾nos» spolupráce s balíkmi Open Office. Údaje spoloènosti Enova sú urèené pre investorov, ktorí ich pou¾ívajú v ka¾dom odvetví, ale je nemo¾né uspokoji» potreby v¹etkých z nich v mysliach dostupných správ a praktík. Na¹»astie mo¾no po¾adované komponenty objedna» od integrátorov. Poèas ïal¹ích programových aktualizácií nie sú ohrozené existujúce správy a darovania. Enova obchodný program má dve skupiny: dobré a platinové, ktoré sú veµmi náchylné a uµahèujú písa» a da» súbory v mnohých formátoch. Systém mô¾e by» prispôsobený a voµne upravený tak, aby vyhovoval potrebám zákazníka. Program poskytuje vz»ahy medzi dokumentmi a umo¾òuje ich zmeni» bez potreby prepísania údajov. Systém enova zaruèuje mo¾nos» kopírovania jednotlivých dokumentov alebo kopírovania ich úplných skupín (pravdepodobne ide o kopírovanie faktúr zo starých mesiacov bez potreby ulo¾enia údajov o zákazníkoch a veµkosti. Dokumenty mô¾u by» vyjadrené v ¹tandardnom ¹týle, ktorý je vhodný v systéme alebo ¹pecifický, spoloèný s charakteristikami danej spoloènosti. Tieto zariadenia robia program enova, ktorý je dokonale prispôsobený systému obehu dokumentov známej spoloènosti.