Elektrina telies

Je »a¾ké si predstavi» existenciu v 21. storoèí bez elektriny, a teda bez elektrických zariadení. ¥ahký prístup k elektrickej energii sa be¾ným spôsobom premietol do zlého technologického pokroku. Ak sa elektrina vyèerpala dnes - pravdepodobne v dne¹nej dobe by sa progresívna spoloènos» prestala rozvíja», no mo¾no dokonca zastavila ná¹ vývoj a¾ na posledný, raz za èas. Celý vá¹ ka¾dodenný ¾ivot by vyzeral inak. Pre úspech nám takáto situácia naozaj nehrozí - mô¾e to by» samozrejme in¹piráciou pre akýkoµvek filmový scenár.

Je potrebné dba» na skutoènos», ¾e tam, kde sa objavuje elektrická energia, nemô¾e chýba» moderný vypínaè, ktorý zabezpeèí adekvátny tok elektrickej energie v elektrickej sieti. Aplikácia nájde iný spôsob spínaèov vo vz»ahu k tomu, v ktorom je potrebný kon¹trukèný spôsob ich pou¾itia.Najbe¾nej¹ie sú arcingové spínaèe, ktoré sú najjednoduch¹ie napájacie spínaèe. Ich chôdzou je úspech chladiaceho efektu, pôsobenie a vývoj oblúka pod vplyvom vnútorného odporu oblúkového ståpca. Pracovné napätie takéhoto prepínaèa nie je jednoducho men¹ie ne¾ 1000 V.Spínaèe, ktoré zaberajú systém autoflow, sú tie¾ menej populárne. Tento typ prepínaèa mô¾e by» tie¾ vybavený prepínaèom Switchsync, ktorý je zodpovedný za elimináciu prechodných komponentov. Ïal¹ími faktormi, ktoré sa pou¾ívajú na automatické fúkanie systémov sú aj dekompresné disky, tzv. "Prasknuté disky" alebo kompozitné izolátory.Pou¾itie vhodného rozdielu istiè spínaèa alebo obvodu v spôsobe, akým konkrétny zmie¹aný na bezpeènos», preto¾e potom sa prepne a istièe chránia elektrické zariadenia pred ¹kodlivými vplyvmi pre»a¾enia alebo skratu, ktorý mô¾e by» nebezpeèný k ¾ivotu.