Elektricka sekacia doska

V niektorých spoloènostiach a in¹titúciách sú látky, ktoré mô¾u by» »a¾ké vytvori» výbu¹nú atmosféru so vzduchom, spojené alebo nahromadené. Budú to najmä látky, ako sú plyny, kvapaliny a pevné látky s vysokým stupòom dezintegrácie, napríklad uhoµný prach, drevný prach atï.

V takýchto situáciách sa od zamestnávateµov vy¾aduje, aby pripravili hodnotenie rizika výbuchu a hodnotenie rizika výbuchu. Predov¹etkým by sa malo ¹pecifikova» územia a byty, v ktorých sa vyskytuje pravdepodobnos» výbuchu. Výbu¹né oblasti by mali by» u¾itoèné aj v oblasti a vo vonkaj¹ích oblastiach. Vy¾aduje si od zamestnávateµov, aby pripravili grafickú dokumentáciu, ktorá zoradí a navy¹e uká¾e faktory, ktoré mô¾u zapríèini» vzplanutie.

Posúdenie nebezpeèenstva výbuchu musí by» dokonèené na základe po¾iadaviek vyhlá¹ky ministra hospodárstva z 8. júla 2010 v súvislosti s minimálnymi po¾iadavkami týkajúcimi sa bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré súvisia s µahkos»ou výbu¹nej atmosféry v pozadí (Journal of Laws 2010 è. 931.

V rámci hodnotenia rizika výbuchu sa vykonávajú objektové charakteristiky. Sµubuje sa jej povrch, poèet poschodí, miestnosti, technologické linky atï. Pozorujú sa faktory, ktoré mô¾u hovori», aby vytvorili po¾iar alebo výbuch. Obavy a opatrenia sú zavedené na zní¾enie a elimináciu nebezpeèenstva po¾iaru a výbuchu. Je definované, èo je skupina horµavých látok, ktorá sa mô¾e sta» zdrojom potenciálneho výbuchu. Inovatívne rie¹enia, ktoré minimalizujú riziko výbuchu, zaèínajú.