E 6

Chápe, ¾e dáva zmysel medzi dvomi jazykmi. Mô¾u by» rozdelené do písomnej a ústnej.Písomné preklady sa pou¾ívajú predov¹etkým na vyjadrenie obsahu ulo¾eného textu. Niekedy a texty sú dané hlasom alebo vizuálne.Tento typ prekladu je navy¹e natiahnutý, mô¾ete pou¾i» rôzne nápady, ako napríklad slovník. Tieto dary sa vyznaèujú obrovskou presnos»ou aj v pekne ziskovom stave.

Tlmoèenie je tu tie¾ pravidelne s modernými tvárami aj poèas podujatí. Hoci vysvetµujeme v tejto metóde, je potrebné kona» s porozumením obsahu. & Orbital translation can be divided into simultánne a po sebe idúce.Základné sú simultánne preklady, èo znamená, ¾e pracujú v uzavretej kabíne, cez ktorú mô¾e reèník hovori». Miska neprechádza ¾iadnym zvukom. Nepamätá si nad svojim vz»ahom s prekladateµom. E¹te nie je dôle¾ité po¾iada» o opakovanie správy.Súèasný tlmoèník musí obsahova» aj veµké reflexy, ktoré sú odolné voèi stresu.Ïal¹ia skupina pozostáva z konzekutívneho tlmoèenia, èo znamená, ¾e tlmoèník èaká na to, aby reèník dokonèil svoju prácu. Poèas vystúpenia starostlivo poèúva svojho partnera, èasto vydáva aj poznámky.A¾ budete hotoví, èi poèas medzery v reèi, interpret reprodukuje prejav v ¹týle ¾iaduce.Konzekutívne tlmoèenie sa obmedzuje na výber najdôle¾itej¹ej reklamy a úèel základu danej vety.Takéto preklady sa zvyèajne vykonávajú poèas verejných prejavov politikov,V súèasnosti sa konzekutívne tlmoèenie èasto nahrádza simultánnym tlmoèením.Dobre pripravený konzekutívny tlmoèník existuje v období, v ktorom sa reprodukuje desa»minútová reè bez preru¹enia. Prekladatelia èasto dosahujú ¹peciálny systém poznámok, ktorý sa skladá zo ¹pecifických symbolov, ktoré oznaèujú kµúèové slová a znaky súdr¾nosti, prízvuk alebo negácie. Nie je dôle¾ité si spomenú» jednotlivé slová, ale konkrétne informácie. Potom budú môc» reprodukova» my¹lienkový re»azec reproduktora.Tie¾ rozli¹ujeme medzi ¹epkanými prekladmi, stykom a výhµadom, ako aj právnym alebo právnym tlmoèením. Kategória prekladov & nbsp; ¹peciálnych & nbsp; mô¾e zahàòa» & nbsp; podpísanie, lekárske, ústne zameranie pre verejné slu¾by, ústne sprevádzanie.Konzekutívne tlmoèenie je veµmi jednoduchá práca, ktorá si ¾elá vynikajúcu jazykovú kvalifikáciu.Pred zaèatím podnikania musí prekladateµ získa» potrebné materiály týkajúce sa oblasti prekladu.