Du evne choroby kulturistov

Módny spôsob skladovania potravinárskych výrobkov je èoraz módnej¹í spôsob, ako ich rozptýli» zadarmo. Preèo je balenie vákuových potravín najbezpeènej¹ím spôsobom, ako ich udr¾a»?

Zdravotné výhodyUmiestnenie potravín vo vákuovom prostredí ich chráni pred prístupom nebezpeèných mikroorganizmov. Vákuový stroj sa vypú¹»a z kontajnera, v ktorom sa potravina nauèila, vzduch spolu s mikróbmi v òom. Výsledkom je, ¾e potraviny umiestnené v súèasnej technológii zostávajú èerstvé dlh¹ie. Je tie¾ potrebné spomenú», ¾e táto obalová technológia je úplnou ochranou potravín pred hmyzom nesúcim baktérie a vírusy.

Hodnoty chutiVakuové kontajnery mô¾u skladova» suché a mokré výrobky. Múka a cukor vïaka tejto forme netvrdia a nevy¾adujú následné premietanie. Mokré výrobky nestratia svoju elasticitu a ¹»avnatos», èo najèastej¹ie urèuje ich chu». Výrobky s obsahom tuku a oleja sa poèas tradièného skladovania rýchlej¹ie zni¾ujú. Tým, ¾e ich udr¾iava vo vákuu, tuk, ktorý obsahujú, nie je horký. Telo a ryby udr¾iavajú èerstvos» a dobrý vkus v tomto cvièení dlh¹iu dobu. Výhody vákuovo balených potravín nielen prechádzajú na suroviny. Bolo dokázané, ¾e mäso je marinované v pozadí bez prístupu k vzduchu.

Vákuový stroj - popis operáciePotravinový vak sa najskôr umiestni do pracovnej komory. Uzavretie veka umo¾òuje spustenie procesu filtrácie vzduchu. Po úplnom odstránení je vrecko zapeèatené a hermeticky vedené. Druhá technika vákuového balenia je nájs» inertný plyn v nádobe na potraviny. Po uzavretí veka vákuového stroja sa nádoba naplní plynom a potom sa hermeticky uzavrie.Pou¾itie vákuových strojov je veµmi vyvinuté a navy¹e najbezpeènej¹í spôsob skladovania potravín. Ruèné pumpy dostupné na námestí zvyèajne neodstraòujú v¹etok vzduch z nádoby obsahujúcej jedlo. Takto vyrobené jedlo je dostatoèné na to, aby sa umiestnilo do chladnièky, aby si zachovala známu èerstvos» dlh¹ie a bude správnej¹ia a lep¹ia.