Dospievajuci depresie test

V tejto fáze depresie mô¾e by» povolená samovra¾da. ®ena vo veµkom obleku nie je preto, ¾e by sa mohla necha» rie¹i» ako na¹a ka¾dá existencia. Zvyèajne je najèastej¹ou príèinou samovra¾edných my¹lienok v typických horách nelieèená depresia, my¹lienky na samovra¾du sú extrémnym ¹tádiom depresie. Na¹»astie sa nevyskytujú rýchlo. Zvy¹ujú sa, preto¾e èasom sa zaèína zlá nálada, problémy so spánkom, nízke sebavedomie a v¹eobecne chápu rezignáciu a nedostatok nádeje. Ako vidíte, v¹etky pokusy o samovra¾du sú odstrániteµné, a to len vtedy, keï je diagnostikovaná a lieèená rastúca depresia a ¾ena je dobre postaraná. Bohu¾iaµ, je mo¾né presvedèi» pacienta, aby prestal uva¾ova» o tom, èo robí sám so sebou. V presvedèení, ¾e jedlo je významné, a tento prístup je nevhodný, nedáva zmysel, preto¾e osoba s depresiou mô¾e posúdi» seba a dôvernú budúcnos» len z negatívnej, depresívnej strany. Ako vidíte, v¹etky depresívne my¹lienky, ktoré sa vyskytujú smerom nahor, by sa mali lieèi» farmakologicky av extrémnych prípadoch, alebo v období pokusov o náraz do ich existencie, ktoré sú potrebné na hospitalizáciu s pozornos»ou kvalifikovaného personálu.

Niektorí pacienti trpiaci depresiou so samovra¾ednými tendenciami sú v prítomnosti svojho lekára, ktorý si uvedomuje, ¾e ich zdravie sa vrátilo k princípu. V niektorých prípadoch je detekcia l¾i dodatoèná, najmä ak pacient pri¹iel na neobvykle vysokú rýchlos», ale veµmi èasto prichádza k záveru, ¾e podvod pacienta nie je rozpoznaný, a preto sa hnev, zbavený adekvátnych zdrojov a kontrol, rozhodne prevzia» individuálnu existenciu. V niektorých prípadoch, na¹»astie relatívne zriedka, mô¾ete poèu» formovanie urèitých èastí, medzi ktoré patrí úèel zhroma¾ïovania µudí so samovra¾ednými mo¾nos»ami, spoloène odoláva» úspechu tú¾by skráti» ¾ivoty a budova» urèitý druh stretnutí, poèas ktorých sa pacienti dopú¹»ajú trhu. samovra¾da. Nie ka¾dý sa mô¾e lieèi» dostatoène rýchlo. Nie µudia tie¾ nechávajú situáciu slabú. Keï sa objavia prvé samovra¾edné tendencie, dátum dátumu je veµmi veµký. Poèas celého dòa, poèas celého dòa v tý¾dni, v¹ak mô¾u príli¹ depresívni µudia vola» bezplatnú Modrú linku, ktorá ponúka slu¾bu a pomô¾e v osobnom utrpení a¾ na konci, tak¾e je mo¾né èaka» na náv¹tevu u lekára.U¾ v Poµsku ka¾doroène spácha samovra¾du pribli¾ne niekoµko tisíc µudí. Uveïte jeden z nich, obrá»te sa na ¹pecialistu!