Dopravne prostriedky ruske

Jazda na vozidle je typickým dopravným prostriedkom, ktorý napriek v¹etkému veµa ¹portu a spaµovaniu veµkého mno¾stva kalórií je preto nevyhnutná dôle¾itá diéta pre bicykle. Je to preto vynikajúce rie¹enie pre ¾eny, ktoré chcú strati» nepotrebné kilogramy. A µudia, ktorí chcú ma» bicykel len ako spôsob dopravy alebo hobby, by mali venova» osobitnú pozornos» menu, aby ich cyklistické výlety neboli príli¹ ïaleko. Ni¾¹ie sú uvedené niektoré tipy, ktoré by mali vies» µudí, ktorí jazdia na veµké vzdialenosti na bicykli. Tu je cyklistická diéta pre zaèiatoèníkov:

Raòajky.Nie je to bezdôvodné, ¾e raòajky sú najdôle¾itej¹ie jedlo poèas dòa. Je to príli¹ veµká úloha, aby sme nám poskytli silu po zvy¹ok dòa a iné jedlá dopåòajú túto energiu. Úèinným rie¹ením bude okrem iného müsli s pridaním banánov a hrozienok alebo mlieèna polievka s cestovinami (potrebné je al dente.Desiatu.U¾ívanie bicykla je vlastne dobrým obèerstvením, ktoré nám dá hodnotu a splní náhly hlad. Jeho hlavnou zlo¾kou by mali by» jednoduché sacharidy, preto sa odporúèa jes» zrelé banány alebo sendvièe s marmeládou a medom. Pokiaµ ide o zeleninu, paradajkami a èervenou paprikou bude efektívny prístup.Veèera.Po intenzívnej jazde mô¾eme by» silným hladom. Nepreháòajte to v¹ak s jedlom hneï po fyzickom cvièení. U¾ po príchode kvôli cyklistike staèí pomaranèový d¾ús alebo cereálna tyèinka (napríklad Corny. Posadíme sa na plnú penziu neskôr, potom, èo sme po odpoèinku odpoèívali.Hydratácia.V prvom rade nesmiete zabudnú» na správnu hydratáciu tela. Najdôle¾itej¹ie je pi» dostatoènú dávku tekutín pred odchodom na bicykli. Najefektívnej¹ím rie¹ením bude samozrejme voda, vhodné energetické nápoje pre ¹portovcov. Stále musíte by» údaj, ktorý zamestnanec potrebuje asi 2 litre vody denne (v závislosti od tváre a veµkosti tela, a úèinky mo¾nej dehydratácie, najmä vo fyzických podmienkach, okam¾ite zní¾ia na¹e výkony, poci»ujeme za»a¾enie a energiu.

Cyklistická strava obsahujúca predstavy, ktoré som prezentoval, zjavne nie je náhradou za normálne jedlá, práve naopak. Nie je to v¹ak prejedanie! A pre µudí, ktorí majú záujem vybra» si najlep¹iu diétu pre seba, odporúèame stretnutie s dietológom, ktorý si vyberie na¹e druhy jedál v takom systéme, ¾e ten starý bude pre nás najlep¹í, nie pre priemerného èloveka.