Diferencialna rovnica harmonickych vibracii

V na¹om poslednom jednej politickej tele obyèajných a ochotne pou¾itých hesiel sa stalo, ¾e technik vstúpi do chat. Nikto nevie, ako sa dosta» bez techniky v ka¾dodennom ¾ivote. Snáï najstar¹í babièky súèasnej generácie neustále pýta»: "A èo budete potrebova» ïal¹ie stroje v kuchyni, nemo¾no utrie» na tartce syr, chlieb a no¾om odreza» PHI to mô¾em zaostri», niè nemô¾e?".

Potom pacientka, dcéra alebo vnuèka odpovedá s nasledujúcim dôvodom: "Ale mamièka / babièka, tak¾e to nie je ¾iadny iný stroj, tento krájaè je urèený na krájanie v¹etkých druhov jedla, nie len chleba!" A pravdepodobne má pravdu. Mô¾ete to oreza» s ka¾dým druhom mäsa, a to aj tvrdým syrom, zeleninou a výrobkami. Okrem toho na iných silných plátkoch. Je veµkou ¹koda, ¾e to neprinesie ovocie.Ka¾dá obµúbená ¾ena v domácnosti pou¾íva v blízkej kuchyni rôzne druhy domácich spotrebièov. Niekedy u¾ chýba byt na kuchynskú linku a musíte sa rozhodnú», èo mô¾ete necha» na vrchol, a aké vybavenie skrine schova».Ïal¹í problém s elektronikou a technológiou v kuchyni je nebezpeèenstvo, ktoré mô¾e ohrozi» nezku¹ené a zvedavé deti. Na¹»astie väè¹ina výrobcov domácich spotrebièov vybavuje svoje vybavenie detskou izoláciou, ale aj vedomos»ami o neprítomných, ospalých u¾ívateµoch a v¹etko, èo nie je urèené na èítanie in¹trukcií. Sú to okrem iného no¾e, ¾iadna mo¾nos» èisti» èasti robotov, ak existuje nebezpeèenstvo, ¾e sa stroj pokúsi pracova», atï.Nakoµko 612p magic cutter sa pou¾íva na rezanie v¹etkých druhov jedál, bude spoµahlivo pou¾itý v ka¾dom obchode s potravinami. Tam, zamestnanci ¹kolení z hµadiska pou¾ívania prístroja, vyu¾ívajú novú metódu poèas celého dòa.