Davkovae papierovych uterakov

Úèelným dávkovaèom je zhroma¾ïovanie prachu, ako aj sypkého materiálu. Tieto látky sa okrem iného vyberajú z filtrov, zberaèov prachu alebo týchto sila. Dávkovaè je veµmi tesný uzatváranie nádr¾í. Zaobchádza s nádr¾ami, ktoré robia pri veµmi odli¹nom tlaku od atmosférického tlaku. Bunkové dávkovaèe by mali by» vyrobené z be¾nej nehrdzavejúcej ocele. Ich sie» nie je nebezpeèná, preto¾e zariadenie sa pripája k telu, rotoru a pohonu.

Jednoduchá kon¹trukcia bude kúpi» pre údr¾bu je minimálna. Pou¾ívanie príslu¹ných zariadení nie je bezproblémové. Charakteristickými znakmi bunkových dávkovaèov je predov¹etkým to, ¾e si budú kupova» najtvrd¹ie uzáver nádoby na prach. Okrem toho zariadenie umo¾òuje tlakovú separáciu zariadenia a tie¾ mno¾stvo dávkovania vhodného materiálu.Pou¾itie opísaných bunkových dávkovaèov je extrémne ¹iroké. Dá sa tu okrem iného hovori» o chemickom priemysle, kde sa úèelové dávkovaèe podávajú prá¹kové a prá¹kové látky. Koniec koncov, v drevospracujúcom priemysle sa pou¾ívajú vlastné kàmidlá, ktoré prijímajú drevnú ¹tiepku, piliny a prach. Cieµové dávkovaèe v potravinárskom priemysle poskytujú mo¾nos» objemového dávkovania granulovaných, drvených a pra¹ných výrobkov. Ïal¹ie aplikácie bunkových dávkovaèov umo¾nia ich pou¾itie okrem iného ako vakové filtre, cyklóny a sila.Nie je »a¾ké ovláda» bunkový dávkovaè. Voµný teèúci materiál, ktorý vystupuje z nádr¾ky cez výstup, sa pohybuje v èlánkoch medzi lopatkami obe¾ného kolesa k výstupnému otvoru.Vzhµadom na skutoènos», ¾e na trhu existuje veµa typov a tie¾ mno¾stvo spôsobov, ako bunkové dávkovaèe, ich pou¾itie je silné a je urèené na výrobu mnohých úloh.