Datum faktury mesiac predaja

Podnikatelia, ktorí poskytujú faktúry za svoje slu¾by, dobre poznajú niektoré problémy súvisiace s touto problematikou. Dobro takýchto dokumentov sa odporúèa ka¾dý deò, aby ich kontrolovali. A hoci teoreticky je fakturácia µahká úloha, v¹etci tu mô¾eme urobi» veµa chýb. Ka¾dý dokument by v¹ak mal obsahova» veµa dôle¾itých informácií, s ktorými sa nemô¾ete pokazi».

Program spracovania faktúr odstráni najèastej¹ie chybyÚdaje o podnikateµovi a èloveku, adresy a èísla NIP, èísla bankových úètov - to sú dôle¾ité informácie, keï sa èasto pí¹u chyby pri písaní. Koniec koncov, mô¾e sa to sta» ka¾dému, kto tým, ¾e si v¹imne takého dokumentu, zmení èísla vo významnom poète. Vypísa» túto vlastnos» dokumentu, v ktorej musíte uvies» názov slu¾by alebo produktov, sadzbu DPH a sumy: hrubú a èistú, trvá dlho. Za zmienku stojí, ¾e rukopis faktúry nielen¾e zvy¹uje riziko vzniku malej chyby, ktorá mô¾e poèíta» s nepríjemnými následkami, ale tie¾ zaberá veµa èasu. Niet divu, ¾e významnej¹í podnikatelia investujú do normálnej my¹lienky vydáva» faktúry tak µahko.

Aké výhody mô¾u ma»?Dobrý fakturaèný program je mlad¹ie riziko chyby pri vydávaní dokumentu a ¹etrí èas. Údaje pou¾ívateµov sa ukladajú na ¹peciálnu kartu, tak¾e by ste ich nemali zadáva» iným spôsobom. Faktúry a ich èíslovanie je jednoduch¹ie a µah¹ie usporiadateµné. Zoznam faktúr, ktoré u¾ boli vystavené, je stále k dispozícii, ka¾dý investor si mô¾e vyskú¹a», ktoré faktúry u¾ boli zaplatené a ktoré sú e¹te nerealizované. S väè¹ou sumou zákazníkov mô¾e táto funkcia do veµkej miery pomôc» apartmánu. Poradie v papieroch je preto ïal¹ou èrtou, ktorú podnikatelia majú radi. Èo e¹te stojí za to oceni»? Skutoènos», ¾e výpoèet vý¹ky dane pri úspe¹nosti elektronických faktúr je jednoduchým cvièením die»a»a. Staèí zada» èistú alebo hrubú sumu, zada» platnú sadzbu DPH a program automaticky vypoèíta. Z hµadiska poètu prípadov, ktoré sa poskytujú prostredníctvom internetu, je veµkou výhodou, ¾e si stiahnete faktúru vo formáte PDF a prinesiete ju zákazníkom elektronicky. To je nová výhoda, ktorú si podnikatelia veµmi cenia.