Bezpeenostny certifikat pre tuto lokalitu nie je doveryhodny

©peciálne slu¾by je potrebné èíta» hardvér, ktorý bude pracova» v najnebezpeènej¹ích podmienkach. Nezále¾í na tom, èi akcia je uhasi» oheò v pú¹ti alebo v prostredí agresívnych chemikálií. Existujúce gadgety musia by» skúsené sto percent.

Atex horákSvietidlá sa pova¾ujú za nevýluèné výrobky. Svietidlá s európskym bezpeènostným certifikátom. Atex horák sa zhroma¾ïuje v skupinách protipo¾iarnej ochrany, za podmienok zvý¹ených teplôt a dymu, obmedzujúcich viditeµnos». Svietidlá v súvislosti so ¹truktúrou majú niekoµko zdrojov svetla. Hlavný prúd s bielym svetlom nezmení farby svetelných objektov ani s vysokým stupòom zaostrenia klastru. Boèný panel diód poskytuje rozptýlené svetlo a menej intenzívne svetlo. Navy¹e (voliteµne sú usporiadané v module s optickými vláknami, ktoré mo¾no pou¾i» na osvetlenie »a¾ko dostupných medzery. Úplné nabitie batérie prejde do kontinuálnej polohy do deviatich hodín a súèasná nikel-mangánová batéria nie je nabitá pamä»ou na nabíjanie. Po návrate na základòu batérie úplne nabite tri hodiny. V katalógu je zahrnuté auto a sie»ová nabíjaèka.

Trvanlivos» krytuMali by vzia» chemické záchranné útvary, preto¾e telo baterky mô¾e odoláva» striedaniu s takými agresívnymi chemikáliami. Kyseliny a obsah ich neprekoná. Dokonca aj Butanon je voµný, a teda aj materiál pou¾itý na vytvorenie prípadu. Fortron, okolo neho, je úplne odolný polymér. Polyfenylénsulfid sa nerozdelí a¾ do 200 stupòov Celzia v ¾iadnom rozpú¹»adle. Teplota, pri ktorej si zachováva svoje výhody, dosahuje dve stovky ¹tyridsa» stupòov Celzia a krátkodobo a¾ dve sto sedemdesiat stupòov. Je definovaná ako spontánna horµavos». Napriek tomu je veµmi dôle¾ité, je to oveµa µah¹í kov. Nízka absorpcia vody znamená, ¾e pravdepodobne existuje pou¾itie v zariadeniach, ktoré prebiehajú vo vlhkom prostredí.Dôle¾itým bodom pre skupiny pôsobiace vo vý¹kach je tvar hlavy, ktorý zabraòuje tomu, aby sa subjekt unavil. Po páde spomaµuje rotaèný pohyb, ktorý zabraòuje pádu z plo¹ín alebo v håbke. Ergonomický, efektívny tvar a nekåzavý povrch baterku dokonale zapadajú do rúk.